Contributie

Contributiereglement met bijbehorende contributiebedragen per 1 april 2022

 

Contributie:

 

 

Gezinskortingsregeling:

 
Indien meerdere leden van één gezin spelend lid zijn van de vereniging kan een beroep worden gedaan op de gezinskortingsregeling. De gezinskortingsregeling is slechts van toepassing
 
1.    op spelende leden.
2.    op het derde lid en volgende leden uit één gezin.
3.    op spelende leden zonder een zelfstandig inkomen.
4.    als alle leden uit hetzelfde gezin op één adres woonachtig zijn.
 
1e lid betaalt 100%
2e lid betaalt 100%
3e lid betaalt 50%
4e lid e.v. betaalt 25%

Productkorting:

Indien meerdere spelactiviteiten (b.v. veld en zaal of 35+) worden afgenomen volgt er een korting van  € 6,50 per maand.

Voor de heren die én 7x7 voetballen én zaterdags op het veld voetballen vervalt de contributie voor het 7x7 voetbal. Dit omdat de 7x7 spelers niet voetballen onder de vlag van de KNVB, waardoor de vereniging hiervoor minder kosten maakt. Voor de dames geldt dit niet. Zij voetballen wel onder de vlag van de KNVB.
De heren die dus beide producten afnemen betalen € 16,75 per maand. Degenen die alleen 7x7 voetballen betalen € 13,00 per maand.  
 

Contributiebetaling:

De contributie wordt via automatische incasso per maand geïnd en gaat in op de 1e  dag van de maand van aanmelding. Bij niet automatische betaling wordt de jaarcontributie in rekening gebracht, deze dient binnen 3 weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan.  
Het contributiebedrag dat het lid jaarlijks verplicht is te betalen aan de vereniging als lidmaatschapsbijdrage wordt per (leeftijd)categorie jaarlijks vastgesteld.

Vanaf 1 juli 2017 zal de contributie jaarlijks geïndexeerd worden.

KNVB-boetes:

Boetes die door de KNVB aan leden wordt opgelegd voor bijvoorbeeld gele of rode kaarten zullen door de vereniging aan het betreffende lid worden doorbelast vermeerderd met € 1,00 administratiekosten en worden geïnd conform de contributie.
 

Betalingsregiem:

Alle zaken met betrekking tot de contributiebetalingen, bewaking en eventuele afspraken over betalingsregelingen worden behandeld door de ledenadministratie. (ledenadministratie@dvcappingedam.nl)
 

Herinneringen/Aanmaningen:

Indien een lid niet binnen 3 weken zijn/haar contributie heeft betaald, zal hij/zij middels een herinneringsbrief worden verzocht het contributiebedrag alsnog binnen 21 dagen te voldoen.
Indien niet aan bovenstaande is voldaan is men niet meer speel-en trainingsgerechtigd.
Hierna wordt er nog een laatste herinneringsbrief (aanmaning) verzonden. Hierbij wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.    
 
Indien er na 14 dagen nog niet is voldaan aan de contributieverplichtingen, dan wordt de vordering zonder voorafgaand bericht overgedragen aan het Incassobureau.
Tevens wordt het lidmaatschap vanwege de vereniging beëindigd.
 

Beëindiging lidmaatschap:


Het beëindigen van het lidmaatschap door opzegging kan slechts schriftelijk geschieden. De    schriftelijke opzegging dient te worden gezonden aan de ledenadministratie van de vereniging.  
Het beëindigen van uw lidmaatschap kan slechts op twee momenten in het seizoen. Houd bij het beëindigen van uw lidmaatschap rekening met het einde van het voetbalseizoen, deze loopt altijd van 1 juli tot en met 30 juni.
-    Afmelding tussen 1 juli en 1 jan.    : 50 % van de jaarcontributie
-    Afmelding tussen 1 jan. en 1 juli.   : Volledige jaarcontributie
Opzeggingen dienen dus altijd vóór 31 december of vóór 30 juni binnen te zijn. Na deze datum bent u weer voor een half jaar contributie plichtig.
 

Ledenadministratie:

 
Alle zaken aangaande de ledenadministratie zoals aanmeldingen, adreswijzigingen, afmeldingen, overschrijving aanvragen worden verwerkt door de ledenadministrateur.
Ieder lid is er zelf verantwoordelijk voor dat administratieve aanpassingen tijdig (schriftelijk/per e-mail) worden doorgegeven. Aanmeldingsformulieren liggen in de bestuurskamer of zijn te downloaden vanaf onze website.