Skip to main content Skip to footer

Camera toezicht

Cameratoezicht Burg. Wellemansportpark te Appingedam

Het Burg. Wellemansportpark wordt door DVC Appingedam gebruikt als locatie om sport uit te oefenen. Deze vereniging zorgt voor een grote stroom mensen op het terrein. Gebruikers, ouders, toeschouwers, leveranciers enz. zorgen samen voor meer dan 1000 bezoeken per week.

DVC Appingedam is, als goed huisbaas, verantwoordelijk voor de veiligheid en de beveiliging van het complex.

In het seizoen 2018/2019 zijn er diverse vernielingen aan zowel gebouwen als velden aangebracht. Alle vernielingen vonden plaats tijdens en na openingsuren van het complex.

Het bestuur van DVC Appingedam heeft, als reactie op de voorgekomen vernielingen, besloten cameratoezicht toe te passen. Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen en de eigendommen van DVC Appingedam, haar leden en haar bezoekers te behartigen en waar nodig te beschermen.

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

 

Artikel 1 Doel van het cameratoezicht

Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen van DVC Appingedam, haar leden en haar bezoekers met inachtneming van de regels voor privacy.

 

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden

Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van DVC Appingedam. Het bestuurslid "onderhoudszaken" voert het dagelijkse beheer over het systeem. Het bestuur kan tevens een gemachtigde aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem. Het bestuurslid en evt. gemachtigde draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.

Het bestuurslid of gemachtigde stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van DVC Appingedam. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de politie en/of de officier van justitie, beschikbaar gesteld.

 

Artikel 3 Privacy van bezoekers

Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel het Burg.Wellemansportpark te beveiligen. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels een bord bij de hoofdingang.

 

Artikel 4 Inzage in opgenomen materiaal

Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden. Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zichtbaar is. Bij aanvraag dient de betrokkene aan te geven op welk tijdstip de beelden zijn gemaakt. Dit door dag en tijdstip Versie 1.1, d.d. 30 april 2020 DVC Appingedam te benoemen.

Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van DVC Appingedam. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen. Het bestuur van DVC Appingedam beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van inzage van beeldmateriaal. Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van een bestuurslid.


Artikel 5 Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

Alleen op verzoek van de politie en/of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie. De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren. De persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer om te gaan met het beschikbaar gestelde beeldmateriaal.

Artikel 6 Het camerasysteem en beveiliging

Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken van het complex en de kantine. Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het bestuurslid, de technische beheerder en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder. De opnames worden na 21 dagen overschreven. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden maximaal 4 weken bewaard. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. Het beeldmateriaal kan worden ingezien door het bestuur. Het is niet de intentie van DVC Appingedam om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer er beelden worden opgevraagd door derden.

Artikel 7 Informatieverstrekking

Dit protocol zal via de website van DVC Appingedam worden gepubliceerd. Bij aanpassingen in het protocol volgt er een publicatie op de website van DVC Appingedam. Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het bestuur van DVC Appingedam.