Update contributiereglement

In de Algemene Ledenvergadering van 20 0ktober jl. is het contributiereglement goedgekeurd en vastgesteld door de leden. Met ingang van november 2017 zal dan ook invoering worden gegeven aan dit reglement. We gaan dan beginnen met het versturen van herinneringen aan de leden die nog niet aan hun betalingsverplichtingen tot en met oktober 2017 hebben voldaan.

De herinneringen worden per mail verstuurd. De vordering moeten binnen 21 dagen na ontvangst van de mail betaald zijn. Hier zijn geen verdere kosten aan verbonden.


Mocht de verschuldigde contributie niet binnen 21 dagen zijn bijgeschreven op de bankrekening van de vereniging, dan krijgt het lid een trainings- en speelverbod opgelegd.


Ook is het lid in gebreke en zal hem/haar een aanmaning per post worden toegestuurd. Er wordt € 2,50 extra aan kosten in rekening gebracht.


Deze aanmaning moet binnen 14 dagen betaald zijn. Is dat niet het geval, dan heeft dat verstrekkende gevolgen. De vordering wordt dan overgedragen aan het incassobureau en je lidmaatschap wordt dan door de vereniging eenzijdig opgezegd. Als het zover moet komen dat een incassobureau de contributie voor de vereniging moet innen, ben je niet langer welkom als lid.


Iedereen wordt vrijwillig lid van de vereniging. Van te voren weet je dan waar je aan toe bent met betrekking tot de te betalen contributie. Kun je echt niet betalen dan zijn er verschillende instanties waar je terecht kunt en die dan voor jou de contributie betalen na screening van je financiële situatie. De overige leden dienen gewoon zelf te betalen.

De contributieregeling staat op de website onder het tabje ORGANISATIE - CONTRIBUTIE.

Met vriendelijke groet,
Ap Ploegh
Penningmeester DVC Appingedam